Referat af generalforsamling 2019 - Rødvig Vandværk

Rødvig Vandværk
Skørpingemark 16
Tlf: 56 50 67 50
Title
Gå til indhold
RØDVIG VANDVÆRK 2019

Ordinær generalforsamling torsdag den 23/5 2019 kl. 19.30
på Harmonien Rødvig Hovedgade 2

Der var fremødt 22 stemmeberettiget andelshavere inkl. bestyrelse.

Dagsorden iflg. gældende vedtægterne:

1. Valg af dirigent
• Hjalte Hjalteson foreslået og enstemmigt valgt af generalforsamlingen og han konstaterede at det var lovligt indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning for forløbne år
Se bilag, fremlagt af formanden, der blev kommenteret en del på det konstaterede vandspil på 20,1%
• Generalforsamlingen vedtog formandens beretning enstemmigt

3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
• Der blev stillet spørgsmål til om Rødvig Vandværk er forsikret tilfredsstillende  bl.a. produktansvar.
• Generalforsamlingen godkendte det enstemmigt

4. Budget for det kommende år forelægges
• Generalforsamlingen tog det enstemmigt til efterretning

5. Forslag til takstblad fremlægges
• Generalforsamlingen tog det til efterretning

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
• Anders Larsen, Steen Bergerud og Uffe Haugaard modtog genvalg uden modkandidater.

7. Valg af bilagsrevisorer og suppleant
• Hajlte Hjalteson og Jørgen Hansen begge modtog genvalg uden modkandidater som bilagsrevisorer
• Dorthe Henriksen blev foreslået som suppleant til bestyrelsen og valgt.
• Erland Nysom blev foreslået som bilagsrevisor suppleant og valgt.

8. Behandling af indkomne forslag  
• Bestyrelsen har besluttet at opsætte elektroniske målere i alle husstande. Der orienteres om forbrugernes betaling af dette.
• Det blev besluttet at Rødvig Vandværk betaler for opstarten af udskiftning af elektroniske vandmålerne. Det forventes at alle målere er udskiftet efter 2-3 år efter bestyrelsen vurdering.

9. Eventuelt
• Der blev diskuteret virkningen/funktionaliteten af værkets kalkknuseranlæg, der blev foreslået at bede leverandøren om vedligeholdelse af anlægget.


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21.10 og takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referat: Uffe Haugaard.

Juridisk navn: Rødvig Vandværk
CVR-nr: 10465915                              
Selskabsform: Forenin
Telefon: 56 50 67 50
Adresse: Skørpinge mark 16, 4673 Rødvig
Etableringsår: 03-07-1967
Tilbage til indhold